Spadek, obowiązek podatkowy, rezygnacja ze spadku

Otrzymanie spadku wiąże się najczęściej z obowiązkiem podatkowym, jednak polskie prawo przewiduje zwolnienie z podatku w określonych sytuacjach. O czym należy pamiętać? Kto jest zwolniony z obowiązku podatkowego? Czy spadek można odrzucić? O czym należy pamiętać? Zapraszamy do lektury!

Obowiązek podatkowy po otrzymaniu spadku

Opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty w drodze dziedziczenia przez członków najbliższej rodziny spadkodawcy (tj. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, jak również pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha). Wówczas następuje całkowite zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, niezależnie od wartości odziedziczonego majątku. Warto zaznaczyć, że możemy zostać zwolnieni z takiego podatku, wyłącznie wtedy, gdy zgłosimy naczelnikowi urzędu skarbowego otrzymanie spadku w okresie sześciu miesięcy. Obowiązek podatkowy wchodzi w życie wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub gdy zostanie zarejestrowany akt notarialny poświadczający dziedziczenie. Podatek ciąży na osobie lub/i osobach, które nabyły majątek w drodze postępowania spadkowego, o ile jego wartość jest większa od tzw. kwoty wolnej od podatku. Podatek należy zapłacić wtedy, gdy obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe, które prawnie zobowiązuje podatnika do zapłacenia należności na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy. Wysokość podatku, termin jego opłaty oraz miejsce są wskazane w przepisach prawa podatkowego.

Rezygnacja ze spadku

Spadek nie zawsze niesie ze sobą korzyści majątkowe. Zdarza się, że zmarły pozostawił po sobie nie majątek, lecz długi. Co wówczas może zrobić spadkobierca? W postępowaniu spadkowym zarówno osoba wymieniona w testamencie, jak i ta, która otrzymuje spadek automatycznie, może zrezygnować z przyjęcia majątku. Powodem takiej decyzji jest zwykle zadłużenie zapisanego w testamencie spadku. Prawo wskazuje, że spadkobierca nie może zrzec się spadku na czyjąś korzyść, a zrezygnowanie z dziedziczenia powinno zostać złożone przed sądem lub notariuszem. Można to zrobić ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Odrzucenie spadku może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od momentu otrzymania informacji o otrzymaniu spadku. Należy pamiętać, że po upływie tego czasu spadek automatycznie staje się jej własnością.

Dodaj komentarz